Nakon odbijenice za uvođenje blok tarifa, Elektroprivreda BiH spremila novo poskupljenje struje

Vijesti

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo dostavila je Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji BiH prijedlog novih cijena za snabdijevanje električnom energijom krajnjih kupaca.

Prijedlog je usvojen na 35. sjednici Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća održanoj 24. maja 2024. godine, a objavljen je na stranici Regulatorne komisije za energiju u FBiH, gdje se detaljno može vidjeti prijedlog novih cijena.U skladu sa članom 11 Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje cijena za snabdijevanje električnom energijom, predložene cijene su podijeljene u nekoliko kategorija potrošnje: domaćinstva, ostala potrošnja i javna rasvjeta, sve na naponskom nivou od 0,4 kV.

Svaka od ovih kategorija podijeljena je na različite tarifne grupe, kako bi se bolje prilagodila potrebama i karakteristikama svakog potrošača. Tarifne grupe unutar kategorije domaćinstva uključuju I i II tarifnu grupu, koje se odnose na kupce sa odgovarajućim brojilima električne energije, te III i IV tarifnu grupu, koja obuhvata specifične potrošače poput jaslica, vrtića, obdaništa, domova za smještaj djece, učenika, studenata, vjerskih službenika, invalida, lica sa umanjenom sposobnošću, staraca i penzionera, vjerskih objekata, kuhinja humanitarnih organizacija, privrednih društava, ustanova i organizacija lica sa invaliditetom. Osim toga, kategorija ostala potrošnja obuhvata I, II, III, IV i V tarifnu grupu, prilagođavajući se potrebama različitih vrsta potrošača i njihovim specifičnim zahtjevima.

Za kategoriju domaćinstava, definirane su dvije tarifne grupe na osnovu načina obračuna potrošnje električne energije – prema jedinstvenom tarifnom stavu tokom dana ili prema manjim i većim dnevnim tarifnim stavovima.

Kategorija ostale potrošnje uključuje pet tarifnih grupa koje obuhvataju različite tipove potrošača, uključujući vrtiće, domove za smještaj djece i starijih osoba, vjerske objekte i kuhinje humanitarnih organizacija.

Prema predloženom rasporedu, domaćinstva s dvotarifnim brojilima tokom zimskog računanja vremena će imati povoljniju tarifu od ponedjeljka do subote u periodima od 00:00 do 07:00, od 13:00 do 16:00 i od 22:00 do 24:00 sati, dok će nedjeljom niža tarifa važiti cijeli dan. Slični principi primjenjuju se i za ostalu potrošnju, s odgovarajućim prilagodbama za ljetno i zimsko računanje vremena.

Prijedlogom su određeni i tarifni stavovi za korisnike distributivnog sistema Elektroprivrede BiH, koji će se primjenjivati od 1. augusta 2024. godine, ukoliko dobiju saglasnost Regulatorne komisije za energiju.

Elektroprivreda BiH će do 31. maja 2024. godine dostaviti potrebnu dokumentaciju Regulatornoj komisiji, uključujući obrazloženje predloženih cijena. Ukoliko bude usvojena, ova nova odluka stupit će na snagu danom donošenja, a prethodne odluke o cijenama snabdijevanja bit će stavljene van snage.

Podsjećamo, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) je na sjednici održanoj 29. aprila, odbila dati saglanost za uvođenje blok tarifa prilikom obračuna potrošnje struje za domaćinstva.

Klix